Ochrana osobných údajov

K spracúvaniu Vašich osobných údajov pristupujeme len zákonným spôsobom, profesionálne a citlivo.
Získavame od Vás iba tie údaje, ktoré sú potrebné na splnenie účelu, na základe ktorého ste nás kontaktovali.
Môžete nás kedykoľvek požiadať o zmazanie Vašich údajov a histórie našej e-mailovej komunikácie, a to e-mailom, písomne alebo osobne.

I. Prevádzkovateľ internetovej stránky www.penzion-peri.sk

Obchodné meno: Peter Felyo
IČO: 35346302
Adresa: 93584 Hokovce, Hokovce 153

Prevádzkovateľ získava osobné údaje prostredníctvom internetovej stránky www.penzion-peri.sk.
Prevádzkovateľ garantuje bezpečnosť a ochranu zverených osobných údajov v plnom súlade s nariadením Európskeho parlamentu a Rady č. (EÚ) 2016/679 o ochrane fyzických osôb pri spracúvaní osobných údajov a o voľnom pohybe takýchto údajov (ďalej len „GDPR“) a so zákonom č. 18/2018 Z.z. o ochrane osobných údajov a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších zmien.

II. Účel spracúvania osobných údajov

Účelom spracúvania osobných údajov je identifikácia zákazníkov, potvrdenie záujmu o službu, a to telefonicky alebo prostredníctvom elektronickej pošty

III. Zoznam spracúvaných osobných údajov

Kontaktnými údajmi sú meno, priezvisko, telefónne číslo (na účely potvrdenia rezervácie, komunikáciu so zákazníkom), e-mailová adresa (na účely zaslania potvrdenia rezervácie a komunikáciu so zákazníkom).

IV. Podmienky spracúvania osobných údajov

Prevádzkovateľ prijal primerané technické, organizačné a personálne opatrenia zodpovedajúce spôsobu spracúvania osobných údajov, pričom zobral do úvahy najmä použiteľné technické prostriedky, dôvernosť a dôležitosť spracúvaných osobných údajov, ako aj rozsah možných rizík, ktoré sú spôsobilé narušiť bezpečnosť alebo funkčnosť jeho informačných systémov
Prevádzkovateľ sa zaväzuje, že bude s osobnými údajmi dotknutej osoby zaobchádzať a nakladať v súlade s platnými právnymi predpismi SR a predpismi EÚ
Prevádzkovateľ po splnení účelu spracúvania zabezpečí bezodkladne likvidáciu osobných údajov dotknutej osoby

V. Súbory Cookies

Pri použití webových stránok www.penzion-peri.sk môže dochádzať k ukladaniu súborov cookies (drobných súborov, ktoré zabezpečujú sledovanie aktivity užívateľa na webstránkach) na elektronickom zariadení, pomocou ktorého užívateľ k týmto stránkam pristupuje.
Užívateľ má vždy možnosť vyjadriť svoj súhlas alebo odmietnuť ukladanie súborov cookies, a to nastavením svojho webového prehliadača – povolením alebo naopak odmietnutím ukladania cookies.
V prípade udelenia súhlasu (povolenia cookies) môžu byť na elektronickom zariadení užívateľa ukladané dočasné súbory cookies, ktoré sa pri vypnutí internetového prehliadača užívateľa automaticky vymažú.

VI. Poučenie o právach dotknutej osoby

Práva užívateľa v súvislosti s ochranou osobných údajov upravujú najmä ustanovenia článkov 12 až 22 GDPR, v znení neskorších zmien. Ako užívateľ máte najmä právo na základe písomnej alebo e-mailovej žiadosti adresovanej prevádzkovateľovi (e-mail: info@penzion-peri.sk) požadovať:

potvrdenie, či sú alebo nie sú osobné údaje o Vás spracúvané, prístup k Vašim osobným údajom a informáciám o nich, ako aj opravu týchto údajov,
obmedzenie spracúvania Vašich osobných údajov, najmä ak sú nesprávne,
vymazanie Vašich osobných údajov, najmä ak pominul účel ich spracúvania alebo ste odvolali súhlas so spracúvaním,
kedykoľvek odvolať Váš súhlas so spracúvaním osobných údajov, s účinnosťou odo dňa doručenia oznámenia, pričom zákonnosť spracúvania pred doručením oznámenia o odvolaní súhlasu bude zachovaná,
ak sa spracúvanie osobných údajov nevykonáva na základe Vášho súhlasu, namietať proti spracúvaniu z dôvodov týkajúcich sa Vašej osobnej situácie alebo ak máte podozrenie, že sa údaje spracúvajú nezákonne. Máte tiež právo podať Úradu na ochranu osobných údajov, ako dozornému orgánu pre Slovenskú republiku, sťažnosť alebo podnet na prešetrenie spracúvania Vašich osobných údajov.